آنلاین بودن شما در بازی و غارت نشدن

ساختن اتوماتیک انواع سرباز ها طبق دستور شما

دونات خوکار و دریافت نیرو از کلن

اتک زدن به صورت اتوماتیک

فول کردن روزانه منابع طلا ، اکسیر و دارک

بیکار نبودن کارگر ها

آپگریت خودکار دیوار ها در صورت فول شدن

بالا بردن کاپ شما

و …